YONG’IN XAVFSIZLIGI OYLIGI

“YONG’IN XAVFSIZLIGI OYLIGI”

O’zbekiston Respublikasining Qonuni

YONG’IN XAVFSIZLIGI TO’GRISIDA

(o’zbekisto Respublikasi qonun hujjatlari to’ plami 2009y.’40-son, 432-modda) Qonunchilik palatasi tomonidan 2009yil 24iyunda qabul qilingan. Senat tomonidan 2009 yil 24 iyunda qabul qilingan

Senat tomonidan 2009 yil 28 avgustda ma’qullangan

1 -bob. Umumiy qoidalar

 • Ushbu Qonunning maqsadi

Ushbu Qonunning maqsadi yong’in xavfsizligi sohasidadagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

 • Yong’in xavfsizligi to’g’risidagi qonun hujjatlari

Yong’in xavfsizligi to’g’risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir. Agar O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O’zbekiston Respublikasining

Yong’in xavfsizligi to’g’risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo’lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo’llaniladi.

 • Asosiy tushunchalar

Ushbu Qqonunda quydagi asosiy tushunchalar qo’llaniladi:

Yong’in - odamlarning hayoti va (yoki) sog’ligiga, yuridik va jismoniy shaxslaming mol- mulkiga, shuningdek atrof tabiiy muhitga zarar etkazadigan, nazorat qilib bo’lmaydigan yonish; yong’innazorati-yong’in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini tekshirish va tekshiruv natijalari bo’yicha chorak-tadbirlar ko’rish maqsadida belgilangan tartibda amalga oshiriladigan faoliyat;

Yong’inlar profilaktikasi-yong’inlar kelib chiqishi ehtimolini istisno etishga va ularning oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan ogohlantirish chora-tadbirlari majmui;

Yong’indan saqlash xizmati-odamlaming xayoti va sog’lig’ini, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulkini, atrof tabiiy muhitini yong’inlardan himoya qilish , shuningdek ob’ektlarda, aholi po’nkitlarida hamda boshqa hududlarda yong’in hafsizligi talab darajasida saqlab turish maqsadida belgilangan tartibda tashkil etilgan boshqaruv organlari, kuchlar va vositalar majmuai;

Yong’in hafsizligi-odamlarning,yuridik va jismoniy shaxslar mol-mulkining, shuningdek atrof tabiiy muhitining yong’inlardan ximoyalanganligi holati;

Yong’in hafsizligi talablari-yong’in hafsizligini ta’minlashga mo’ljallangan maxsus texnik, ilmiy-texnik va intellektial mxsulotolar, shu jumladan yong’inni o’chirish texnikasi vas asbob - uskunalari, yonginni o’chirish aslaha-anjomlari, olovni o’chirish vaolovdan himoya qilish moddalari hamda matiriallari, maxsus aloqa va boshqarish vositalari ,elektiron hisoblash mashinalari uchun dastruriy maxsulotlar va ma’lumotlar bazalari, shuningdek yong’inlaming oldini olish hamda ularni o’chirishning boshqa vositalari;

Yong’inga qarshi rejim - yong’in xavfsizligi talablari buzilishining oldi olinishini va yong’inlar o’chirishni ta’minlash yuzasidan odamlarning xatti-harakat qoidalari, ishlab chiqarishini tashkil etish va (yoki)binolarni (hududlarni) saqlash tartibi;

Yong’inga qarshi alohida rejim-yong’in xavfi yuqori bo’lgan davrda muayyan hududlardan qonun hujjatlariga muvofiq yong’in xavfsizligining qo’shimcha talablarini belgilash .

 • Yong’in xavfsizligini ta’minlash tizimi

Yong’in xavfsizligini taminlash tizimi yonginlarning oldini oplish hamda ularni o’chirishgaqqaratilgan haquqiy, tashkiliy, iqtisodiy, ishtimoiy va ilmiy-texnik chora -tadbirlar, shuningdek kuchlar va vositalar majmuyidan iboratdir .

Yongin xasvfsizligini ta’minlash tizimi sub’ektlari davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimyati organlari, fuqaroligi o’zini ozi boshqarish organlari shuningdek korxonalar muassalar, tashkilotlar (bundan buyon matnda tashkilotlar deb yuritiladi)va fuqoralardir.

 • Davlat organlari va boshqa organlarning yong’in xavfsizligi sohasidagi vakolatlari. Fuqarolar o’zini o’zi boshqarish organlarining yong’in xavfsizligini ta’minlashdagi ishtiroki. Tashkiulotlar hamda fuqoralarning yong’in xavfsizligi sohasidagi huquq va majburiyatlari davlat va xo’jalik boshqaruvi organlariga, mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolaming o’zini o’zi boshqarish organlari, tashkilotlar va fuqoralariga aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etish hamda yong’inlaming oldini olishga doir tadbirlar o’tkazish to’g’risida yozma ko’rsatmalar beradi.

Davlat yong’in xavfsizligi xizmati qonun hujjatlariga muvoflq boshqa vakolatlami ham amalga oshirishi mumkin.

LexUZ shahri

Qo’shimcha ma’lumot uchun qarang: O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 4-oktyabrdagi 272-son qarori bilan tastiqlangan “Davlat yong’in nazorati to’g’risida”gi nizom.

 • Davlat va ho’jalik boshqaruvi organlarining yong’in hafsizligi sohasidagi vakolatlari

Davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari (bundan buyon matnda vakolatlari organlar deb yuritiladi)  o’z vakolatlari doirasida:

Yong’in hafsizligi to’g’risidagi gonun hujjatlarining ijrosini ta’minlaydi;

Yong’in hafsizligi sohasidagi davlat dasturlari ishlab chiqishda ishtirok etadiva ularning amalga oshirilishini tashkil etadi;

Yong’in xavsizligi sohasidagi normatev -huquqiy hujjatlarning loyihalari ishlab chiqilishida ishtirok etadi; yong’in xavfsizligi sohasidagi texnik reglamentlar standardlar normalar qoidalar va boshqa normative hujjatlar ishlab chiqarilishida ishtirok etadi;

Yong’in nazoratini tashkil etadi;

Yong’in xavfsizligi sohasidagi ilmiy tatqiqotlar va ishlanmalami muvofiqlashtirish;

Davlat ehtiyojlari uchun yong’in -texnik maxsulotining nomenklaturasini ishlab chiqadi va hajimlarini belgilaydi;

Yong’inlarni va ularning oqibatlarini hisobga olish tizimini yaratadi;

Aholi punkitlarida o’ta muhim davlat ahamiyatiga molik yoki yong’in va portlash xavfi yuqori bo’lgan ob’ektlarda, ijtimoiy- madaniy, sanoat ob’ektlarida hamda boshqa ob’ektlarda hududlar va kommunikatsiyalarda yong’in o’chirilishini tashkil etadi

Vakolatli organlar qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlami ham amalga oshirishi mumkin

 • Mahalliy davlat hokimyati organlarining yong’in xavfsizligi sohasidagi vakolatlari Mahalliy davlat hokimyati organlari

Yong’in xavfsizligi sohasidagi davlat dasturlari amalga oshirilishida ishtirok etadi. Yong’in xavfsizligi chora- tadbirlarini bajarilishini tashkil etadi;

Mahalliy bydjetlarining yong’in xavfsizligiga shu jumladan yong’indansaqlash xizmatining ta’minoti xarajatlariga doir qismining ishlab chiqilishi tasdiqlanishi va ijro etilishini ta’minlaydi; yong’in o’chiruvchilar depolari qurilishini amalga oshiradi,yong’indan saqlash hizmatining mahalliy byudjetlar mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladi bo’linmalarini belgilangan tartibda saqlaydi va moddiy -texnika bazasi bilan ta’minlaydi;

Yong’in xavfsizligini ta’minlashning ishtimoiy va iqtisodiy jixatdan rag’bgatlantirilishini amalga oshiradi; tegishli xudutda yong’inga qarshi alohida rejim o’matadi. Mahalliy davlat hokimyati organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlami ham amalga oshirish mumkin .

Lex UZ sharxi

Qo’shimcha ma’lumot uchun qarang: O’zbekiston Respublikasi((Mahalliy davlat hokimyati to’g’risida ))gi Qonuni

 • Fuqarolar o’zini o’zi boshqarish organlari yong’in xavfsizligini ta’minlashdagi ishtiroki

Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari:

Ko’ngilli yong’indan saqlash xizmatining tashkil etishiga va faolyatiga ko’maklashadi:

Yong’in nazoratining amalga oshirilishiga ko’maklashadi;

Yong’in xavfsizligi talablariga rioya qilnishi ustidan jamoatb nazoratini amalga oshiradi .fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa tadbirlarda ham ishtirok etishi mumkin.

Lex UZ sharxi

Qo’shimcha ma’lumot uchun qarang: O’zbekiston Respublikasining ((fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari to’g’risida ))gi Qonun.

 • Tashkilotlarining yong’in xavfsizligi sohasidagi huquqlari va majburiyatlariTashkilotlari:

Yong’indan saqlash xizmati bo’linmalarini belgilangan tartibda o’z mablag’lari hisobidan tashkil etish qayta tashkil etish va tugatish;

O’ziga qarashli ishlab chiqarish, xo’jalik binolari, turarjoylarni va boshqa binolar hamda imoratlarni belgilangan tartibda yong’n nazoratini amalga oshirish maqsadida ko’zdan kechirishi va tekshirishi uchun yong’n nazorati organlarining mansabdor shaxslariga imkoniyatberishi shart.

 • Yong’in xafsizligini taminlash
 • Yong’in xavfsizligini ta’minlashni tashkil etish.

Yong’in xavfsizligini ta’minlash taqshkilotlarining                             mansabdor shaxslari va

boshqa xodimlari, shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyatining tarkibiy qismidir.

Yong’in xavfsizligini ta’minlashga doir talablar mansab yo’riqnomalarida va boshqa yo’riqnomalarda, zarur hollarda esa tegishli shartnomalarda aks ettirilishi kerak.

Tashkilotning yong’in xavfsizligini ta’minlash, agar tegishli shartnomada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo’Isa, mazkur tashkilotlaming rahbarlari va ular vakolat bergan shaxslar zimmasiga yuklatiladi. Yong’in xavfsizligini ta’minlashga doir vazifalarning vakolatli shaxslar ziminasiga yuklatilishi rahbarlaming zimmasidan mas’uliyatni soqit qilmaydi.

Xususiy va davlat uy-joy fondlarining turarjoylari va boshqa binolarida yong’in xafsizligini ta’minlash, agar bu mulkiy ijara(arenda) shartnomasida ko’rsatilgan bo’lsa, mulkdorlar yoki ijaraga (arendaga) oluvchilar zimmasiga yuklatiladi.

Aholi punkitlarini rivojlantirish va ularda imorat qurishni rejalashtirish, binolar va inshooatlami loyihalashtirish, qurish, kengaytirish, rekonstruksiya qilish hamda texnik jihatdan qayta jihozlash chog’ida yong’in xavfsizligini ta’minlash tegishincha shaharsozlik faoliyati sohasidagi maxsus vakolati davlat organi, buyurtmachilar, imorat quruvchilar loyiha va qurilish tashkiloti zimmasiga yuyklatiladi.

 • Yong’in xavfsizligi sohasida normativ jihatdan tartibga solish.

Yong’in xafsizligi sohasida normative jihatdan tartibga solish . Yong’in xavsizligi sohasida normative jihatdan tartibga solishj ijro etilishi shart bo’lgan yong’in xavsizligi talablarining vakolati organlar tomonidan normative-huquqiy hujjatlarda, shuningdek normative hujjatlarda belgilanishidir.

 • modda yong’in xavsizligi chora -tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish yong’in xavfsizligi chora-tadbirlari yong’in xavsizligini ta’minlashga, shu jumladan yong’in xavsizligi talablarini bajarishga doir harakatlardir.

Yong’in xavsizligi chora-tadbirlari yong’in xavsizligi to’g’risidagi qonun xujjatlariga, yong’in xavsizligi sohasidagi normativ hujjatlargamuvofiq, shuningdek yong'inlarga qarshi kurashish tajribasi, moddalar, materiallar, texnologik jarayonlar, buyumlar, konstuksiyalar, asbob-uskunalarning yong'in xavfliligi ko'rsatkichlarini, shuningdek ulardan fodalanishda qo'llaniladigan yog'in xavfsizligi choratadbirlarini tegishli tehnik hujjatlarda ko'rsatishi kerak.

Tashkilotlar, binolar, ishootlar va boshqa ob'ektlar uchun yong'in xavfsizligi chora- tadbirlarni ishlab chiqishda va amalga oshirishda, shu jumladan ular loyihalashtirilayotganda yong'inlar chog'ida odamlarning evakuatsiya qilinishini hamda yuridik va jismoniy" shaxslarning mol-mulki saqlab qolishini ta'minlovchi echimlar nazarda tutulishi kerak.

Aholi punktlari va boshqa hududlar uchun yong'in xavfsizligi chora-tadbirlari tegishli mahaliy davlat hokimyati organlari tomonidan ishlab chiqiladi hamda amalga oshiriladi.

 • Yong'inlarni o'chirish          Yong'inlarni o'irish odamlarning hayotini asrab qolishda hamda sog'lig'ini saqlash, yuridik jismoniy shaxslarning mol-mulkini, atrof tabiiy muhitni asrash yong'inlarni bartarafetish harakatlaridan iboratdir. Yong'indan saqlash xizmati bo'linmalari tomonidan yog'inlarning o'chirilishini tashkil etish tartibini davlat yong'in xavsizligi xizmati belgilaydi. Davlat yong'in xavfsizligi xizmati boshqaruv organlari va bo’linmalarining yong’indan saqlash xizmatininh boshqa turlari, vakolatli organlar, avariya - ta’mirlash xizmatlari va o’ziga xizmatlar bilan yong’inlaming o’chirilishini tashkil etishni ta’minlashga doir hamkorligi kelishuvlar bilan tartibga solinadi. Davlat yog’in xafzizligi xizmati bo’linmalarining kuchlari va votalarini favqulotda vaziyatlatlar oqibatlarini bartaraf etishgan jalb qilish tartibi favquldda vaziyaylardan muhofaza qilish to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

Yong’inlar o’chirish uchun yong’indan saqlash xizmati bo’linmalarining kuchlari va vositalarini jalbqilishning mintaqalraro hamda mahalliy darajalardagi rejalar mahalliy davlat hokimyati organlari tomonidan.             Yong’inlar to’g’risidagi xabami

qabul qilish uchun aholi punktalarining telifon tarmoqlarida yagona raqam - 01 o’matiladi. Yong’in kelib chiqqanligi to’g’risidagi xabami olgach Davlat yong’in xafsizligi bo’limalari yong’in joyigadarxol junab ketishi shart.     Zarur holda

yong’inlarni uchirish chog’da yong’in kuchayishining tarqalishining hamda yong’in bilan bog’liq bo’lgan odamlarga yuritdik va jismoniy shaxslarning mol - mulkiga, atrof tabiiy muhitga tahdid soluvchi xavfli omillarning oldini olish uchun:

Yong’inlar tarqalgan (tarqalish ehtimoli bo’lgan ) va xavf keltirib chiqaradigan joylarga kirib borishga doir:           Yong’inlaming kuchayishiga tarqalishiga

tusqinlik qiladigan va ulami bartaraf etishni taminlaydigan sharoitlami yaratishga doir; Tegishli xizmatlarni jalb etgan holda jamoat tartibini taminlash yong’inlar o’chirilayotgan

joylarni qo’riqlash (shu jumladan yong’inlaming kelib chiqish va kuchayish (tarqalish) sabablarini, sharoitlarini tekshirish chog’ida), yo’l harakatini tartibga solish, evakuvatsiya qilish va (yoki) yong’in kelib chiqqan joyda boshqa tadbiralmi amalga oshirishga doir harakatlar bajariladi.

Yong’in saqlash xizmati bo’linmalari yong’inlarni o’chirish, yong’inlar va avriyalarning kelib chiqishi hada kuchayishining (tarqalishining) oldini olish bilan bog’liq zarur ishlami amalga oshirishda yong’inni o’chirish maqsadi uchun tabiiy va sun’iy suv manbalari bilan suv bilan bepul ta’minlanadi. Asosiy tavvakchilik doirasida harakat qilgan davlat yong’in xavfsizligi xizmatining shaxsiy tarkibi va yong’inni o’chirishda qatnashgan boshqa ishtirokchilar yetkazilgan zararning o’rnini qoplashdan ozod qilinadi.

 • Yong’inni o’chirishga rahbarlik qilish

Yong’inni o’chirishga rahbarlik qilish yong’in joyiga yetib kelgan yong’indan saqlash xizmatining katta teskor mansabdor shaxsi (bundan buyon matnda yong’inni o’chrish rahbari deb yuritiladi) tomonidan amalga oshiriladi, u yong’inni o’chirish harakatlarini bajarishda ishtirok etayotgan saqlash xizmatining shaxsiy tarkibini, shuningdek yong’inni o’chirishga jalb etilgan kuchlar va vositalami yakkaboshchilik prinsipi asosida boshqaradi.

Yong’inni o’chirishga rahbari vazifalaming bajarilishi, yong’inni o’chirish harakatlarini bajarishda ishtirok etayotgan yong’indan saqlash xizmsti shaxsiy tarkibining hamda yong’inni o’chirishga jalb etilgan kuchlar va vositalaming xavfsizligi uchun javob beradi.

Yong’inni o’chirishga rahbari yong’inni o’chirish harakati amalga oshirayotgan hudud chegaralarini, maskur harakatlami bajarishning tartibini va o’ziga xos jihatlarini belgilaydi, shuningdek yong’in chog’ida odamlarni yuridek va jismoniy shaxslarning mol-mulkini qutqarish bo’yichi qaror qabul qiladi. Zarur hollarda, yong’inni o’chirish rahbari boshqa qarorlar, shu jumladan yong’inni o’chirish harakati amalga oshirilayotgan hududdagi yuridek va jismoniy shaxslarning huquqlarini cheklaydigan qarorlar qabul qilishga haqli.

Yong’inni o’chirish rahbarining ko’rsatmalari yong’inni o’chirish harakatlari amalga oshirilayotgan hududdagi barcha tashkilotlar va fuqarolarning ijro etishi uchun majburiydir.

Yong’inni o’chirilayotganda yong’inni o’chirishga rahbarining harakatlariga aralashishga yoki uning farmoishlarini bekor qilishga hechkim haqli emas.

 • Yong’in havfsizligi sohasida ishlami bajarish va xizmatlar ko’rsatish

Yong’in havfsizligi sohasidagi ishlar va xizmatlar Yong’in havfsizligi talablarini amalga oshirish, shuningdek yong’inlar profilaktikasini ta’minlash va yong’inlarni o’chirish maqsadida bajariladi hamda ko’rsatiladi. Yong’in havfsizligi sohasidagi ishlar vaxizmatlar jumlasiga quydagilar kiradi:

Yong’in havfsizligi sohasi mutaxasislarini tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish;

Aholiga Yong’in havfsizligi chora-tadbirlarini qo’llashni o’rgatish;

Yong’inga qarshi targ’ibot ishlarini amalga oshirish;

Ilmiy-texnik maslaxatlar berish va ekspertezalar o’tkazish;

Tashkilotlami, aloholi punkitlari va boshqa hududlami yong’inlardan muhofaza qilish;

Yong’in texnik mahsulotini ishlab chiqarish, sinovdan o’tkazish, harid qilish va yetkazib berish;

Moddalar, materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va asbob-uskunalarni yong’in havfsizligi jihatidan sinovdan o’tkazish;

Loyixa, tatqiqot ishlarini bajarish;

* Olovdan himoya qilish va pech-murikon ishlarini bajarish;

Yong’inga qarshi himoya tizimlari va bositalarini mantaj qilish, ularga texnik xizmat ko’rsatish hamda ularni ta’minlash;

Yong’inga qarshi aslaha-anjomlami, yong’inni o’chirishni birlamchi vositalarini ta’minlash va ularga xizmat ko’rsatish, olvni o’chirish moddalarining sifatini tiklash.

Yong’in havfsizligi sohasidagi ishlar va xizmatlar jumlasiga qonun jihatlariga muvofiq boshqa ishlar va xizmatlar xam kiritilishi mumkin.

 • Yong’inga qarshitarg’ibot va Yong’in havfsizligi chora-tadbirlami qo’llashni o’rgatish. Yong’inga qarshi targ’ibot aniq maqsadni ko’zlagan holda jamiyatni ommoviy axborot vositalari, maxsus adabiyotlar va reklama maxsulotlarini nashir etish hamda tarqatish, muayyam mavzuga bag’ishlangan ko’rgazmalar, ko’riklar, kanfirensiyalar o’tkazish va aholining habardor qilishning qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa shakllaridan foydalanish orqali Yong’in havfsizligi muammolari va Yong’in havfsizligini taminlash yo’llari haqida habardor qilishdir.

Yong’inga qarshi targ’ibotni yong’indan saqlash xizmati shuningdek yong’indan saqlash ko’magida vakolatli organlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolarni o’zini-o’zi boshqarish organlari tashkilotlar va fuqarolar o’tkazadi. Tashkilotlarning hodimlariga Yong’in havfsizligi chora-tadbirlarini qo’llashni o’rgatish ish beruvchilar (ma’muriyat, mulkdorlar) tomonidan Yong’in havfsizligi sohasidagi normative hujjatlarga muvofiq, tegishli vakolatli organlar tasdiqlaganlar va Davlat Yong’in havfsizligi xizmati bilan kelishilgan maxsus dasturlar bo’yicha olib boriladi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarga va boshqa ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan shaxslarga Yong’in havfsizligi chora-tadbirlarini qo’llashni majburiy tarzda o’rgatish maskur muasasalar tomonidan tegishli vakolatli organlar tasdiqlagan va Davlat Yong’in havfsizligi xizmati bilan kelishilgan maxsus dasturlar bo’yicha amalga oshiriladi.

Umumiy o’rta maxsus kasb-hunar muassasalarida Bolalarga Yong’in havfsizligi chora- tadbirlarini qo’lashni o’rgatish, ularni kasbgayo’naltirish, yong’inga qarshi targ’ibot tizimini takomillashtirish hamda yong’inlaming oldini olishga va yong’in chog’ida to’g’ri harakat qila bilishga qaratilgan boshqa vazifalarni amalga oshirish maqsadida qonun hujjatlariga muvofiq yosh yong’in o’chiruvchilar dmjinalari tashkil etilishi mumkin.

 • Yong’in havfsizligi sohasida axborot bilan ta’minlash

Vakolatli organlar Yong’in havfsizligi uchun noqulay sharoitlar to’g’risida o’z vakolatlari doirasida Davlat Yong’in havfsizligi havfsizligi xizmayini darhol va bepul asosda habardor qilishi shar faoliyati to’liq yoki qisman O’zbekiston Respublikasi byujiti mablag’lari xisobidan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalari Yong’in havfsizligi masalalariga doir teskor axborotni bepul asosda e’lon qilishi shart.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari va fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari Yong’in havfsizligini ta’minlash yuzasidan qabul qilgan qarorlari haqida aholini habardor qilishi shart.

 • Yong’inlarni va ulami oqibatlarini hisobga olish

Yong’inlarni va ulami oqibatlarini hisobga olish, shuningdek yong’inga doir axborotni to’plash hamda o’zaro almashish tartibi O’zbekiston Respublikasi Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

21 -modda. Yong’ inga qarshi alohida rej im

Yong’in havfi yuqori bo’lganda mahalliy davlat hokimyati organlarining qarori bilan tegishli hududlarda yong’inga qarshi alohida rejim o’matilishi mumkin.

Yong’inga qarshi alohida rejimning amal qilishi davrida tegishli hududlarda Yong’in havfsizligi sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan Yong’in havfsizligiga oid qo’shimcha talablar belgilanadi.

. 22-modda. Yong’in havfsizligini ilmiy-texnika jihatdan taminlash

Yong’in havfsizligini ilmiy-texnika jihatdan taminlashni ilmiy-tatqiqot, tajriba-konstruktorlik loyixa tashkilotlari va boshqa ilmiy-texnik tashkilotlar, shuningdek tegishli ta’lim muassasalari amalga oshiradi.

Yong’in havfsizligi sohasidagi ilmiy texnik ishlanmalami moliyalashtirish O’zbekiston Respublikasi Davlat byujeti, mablag’lari tashkilotlaming mablag’lari, shuningdek qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hasobidan amalga oshiriladi.

Yong’in havfsizligini ilmiy texnik jihatdan ta’minlashni muvofiqlashtirish Davlat Yong’in havfsizligi xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

Tashkilotlar yangi texnalogiyalar va mahsulotlar yaratilishida Yong’in havfsizligini ta’minlash maqsadida zarur ilmiy-texnik ishlanmalar amalga oshirilishini ta’minlaydi.

 • Yong’in-texnik mahsulotini ishlab chiqarish

Yong’in-texnik mahsuloti davlat buyurtmasi asosida, shuningdek tadbirkorlik faoliyati tartibida ishlab chiqariladi.

Yong’in-texnik mahsulotini ishlab chiqarishbelgilangan tartibda amalga oshiriladi.

 • Yong’in havfsizligi sohasidagi faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash

Yong’in havfsizligi sohasidagi faoliyatning ayrim turlarini lisenziyalash belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

LexUZ sharhi

Qarang: O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 24-martdagi №136-son qarori bilan tasdiqlangan “Yong’inga qarshi avftomatika vositalarini, qo’riqlash segnalizatsiyalarining, yog’indan darak beruvchi va yong’indan saqlovchi signalizatsiyalami, loyihalashtirish, montaj qilish, sozlash, tamirlash va ularga taxnik xizmat ko’rsatish faoliyatini litsenziyalash to’risida”gi nizom.

 • Yong’in havfsizligi sohasidagi mahsulotlar va hizmatlami sertifikatlash Yong’in havfsizligi sohasidagi mahsulotlar va hizmatlarni sertifikatlash

Qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Yong’in havfsizligi sohasidagi majburiysertifikatlashtirish lozim bo’lib mahsulotlar va xizmatlarning ro’yxati O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tamonidan tasdiqlanadi.

Yong’in havfsizligi sohasidagi mahsulotlar va hizmatlaming xavfsizligi talablariga muvofiqligini tasdiqlash uchun ular tashkilotlar va fuqorolar tashabbusiga ko’ra ixtiyoriy sertifikatlanishdan o’tkazish mumkin.

 • bob Yong’indan saqlash xizmati
 • Yong’indan saqlash xizmatining asosiy vazefalari quydagilardan iborat:

Yong’in proflaktikasini o’tkazish va Yong’in havfsizligi talablariga rioya qilishi ustidan nazoratni amalga oshirish; •

Yong’inlarni o’chirish, Yong’in zonasida qolgan odamlarni hamda yuridek va jismoniy shaxslarning mol-mulikini qutqarish.

Yong’indan saqlash xizmati kuchlari va vositalarining yong’inlar proflaktikasi hamda yong’inlarni o’chirish bilan bog’liq bo’lgan ishlami bajarilishiga jalb qilinishiga, agar qonun hujjatlarida boshqacha qoida va nazarda tutilmagan bo’lsa, yo’l qo’yilmaydi.

 • Yong’indan saqlash xizmatining turlari

Yong’indan saqlash xizmati davlat, idoraviy va ko’ngilli Yong’indan saqlash xizmatlariga bo’linadi.

 • Davlat Yong’indan saqlash xizmati

Davlat Yong’indan saqlash xizmati yong’indan saqlash xizmatining asosiy turidir va Davlat yong’in xavfsizligi xizmati tamonidan amalga oshiriladi.

Davlat Yong’indan saqlash xizmatining bo’linmalari tumanlar, shaharlar va boshqa aholi punkitlarida, o’ta muhum davlat ahamiyatiga molik yoki yortg’in va portlash xavfi yuqori bo’lgan ob’ktlarda belgilangan tartibda tashkil etiladi.

Davlat Yong’indan saqlash xavfsizligi xizmatining tuzilishi, vazefalari, funksiyalari, tashkil etilishi va faoliyat yuritish tartibi qonun hujjatlarida belgilanadi.

 • Davlat yong’in xavfsizligi xizmatining shaxsiy tarkibi

Davlat yong’in xavfsizligi xizmatining shaxsiy tarkibi tegishli shtat lavozimlaridaturgan:

Safdorlar,serjantlar va ofitserlar tarkibidan bo’lgan shaxslarni (xodimlami);

Maxsus unvonga ega bo’lmagan shaxslarni (xizmatchilarni) o’z ichiga oladi.

Davlat yong’in xavfsizligi xizmatining xodimlariga nisbatan ichki ishlar organlarida xizmatni o’tashni tartibga soluvchi nizomlar amal qiladi.

Davlat yong’in xavfsizligi xizmatining xizmatchilariga nisbatan mehnat to’g’risidagi qonun hujjatlarida belgilangan qoidalar amal qiladi.

Davlat yong’in xavfsizligi xizmatining shaxsiy tarkibi belgilangan namunadagi xizmat kiyimiga va farqlash belgilariga ega bo’ladi.

 • Davlat yong’in xavfsizligi xizmati shaxsiy tarkibini ijtimoiy himoya qilish chora- tadbirlari Davlat yong’n xavfsizligi xizmati shaxsiy tarkibining hayoti va sog’ligi davlat himoyasidadir hamda belgilangan tartibda davlat tomonidan majburiy sug’urta qilinishi lozim.
 • Idoraviy yong’indan saqlash xizmati

Idoraviy yong’idan saqlash xizmati vakolatli organlarda va tashkilotlarda ularga qarashli ob’ektlarning yong’n xavfsizligini ta’minlash uchun tashkil etiladi.

Idoraviy yong’indan saqlash xizmati boshqaruv organlari va bo’linmalaming faoliyatini tashkil etish ,shuningdek shaxsiy tarkibning xizmatni o’tash tartibi tegishli vakolatli organlar tashkilotlar tomonidan Davlat yong’in xavfsizligi xizmati bilan kelishilgan holda belgilanadi.

 • Ko’ngilli yong’indan saqlash xizmati

Ko’ngilli yong’indan saqlash xizmati fuqarolar jamoat xizmati birlashmalarining tashkilotlarda,aholi punktlari va boshqa hududlarda yong’in xavfsizligi chora-tadbirlarini ta’minlashda yong’inlarni o’chirishda ishtirok etishining shaklidir.

Ko’ngilli yong’indan saqlash xizmati bo’linmalari drujinalar va(yoki) komandalar tarzida ishtirok etiladi hamda tegishli ma’muriy-hududiy birlikning yong’in xavfsizligini ta’minlash tizimiga kiradi.Ko’gilli yong’indan saqlash xizmati bo’linmalarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritish tartibi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

 • Idoraviy va ko’ngilli yong’indan saqlash xizmati bo’linmalarini hisobga olish ro’yxatidan o’tkazish.

Idoraviy va ko’ngilli yong’indan saqlash xizmati bo’linmalari hisobga olish ro’yxatidan o’tkazilishi kerak.Idoraviy va ko’ngilli yong’ndan saqlash xizmati bo’linmalarini hisobga olish ro’yxatidan o’tkazishni amalga oshirish tartibi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.5-bob.Yong’in nazorati

 • Davlat yong’in nazorati

Davlat yong’in nazorati vakolatli organlar tashkilotlar,ularning mansabdor shaxslari shuningdek fuqarolar tomonidan yong’n xavfsizligi talablariga rioya qilishni tekshirish va tekshiruv natijalari bo’yicha chora-tadbirlar ko’rish maqsadida amalga oshiriladigan nazoratdir.

Davlat yong’in nazorati O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining davlat yong’in nazorati organlari bo’lgan tegishli bo’linmalari tomonidan amalga oshiriladi.

O’zbekiston Respublikasi Mudofa vazrligining,O’zbekiston Respublikasi Milliy xvfsizlik xizmatining ob’ektlarida,o’rmon xo’jaligi hududlarida,kon qazilmalari va shaxta inshootlarida,portlovchi materiallar ishlab

chiqarilayotganda,tashilayotganda,saqlanayotganda,ulardan foydalanayotganda va ular utilizatsiya qilinayotganda,sanoat uchun mo’ljallangan portlovchi materiallardan foydalanilgan holda portlash ishlarini olib boruvchi tashkilotlarda havo,suv,temir yo’l,avtomobil trasporti hamda elektr trasportidan foydalanilayotganda davlat yong’n nazoratini amalga oshirish tartibi Davlat yong’in xavfsizligi xizmati va tegishli vakolatli organlar o’rtasidagi kelishuvlar bilan belgilanadi.

O’zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalaridagi yong’in xavfsizligi talablariga rioya qilinishi ustidan davlat yong’in nazorati O’zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

O’zbekiston Respublikasida akkreditatsiya qilingan deplamatik va boshqa chet’el vakolatxonalari egallab turgan ob’ktlarda yong’in xavfsizligi talablariga rioya qilinishi ustudan davlat yong’in nazorati ushbu muassasalar rasmiy vakilining O’zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi orqali qilgan yozma murojaatilar asosida davlat yong’in nazorati organlari tamonidan amalga oshiriladi.

Davlat yong’in nazorati organlari va mansabdor shaxslarning ro’yxati, vazefalari, huquq va majburiyatlari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tastiqlanadigan Davlat yong’in nazorati to’g’risidagi nizom bilan belgilanadi.

 • Idoraviy yong’in nazorati

Idoraviy yong’in nazorati idoraviy yong’indan saqlash xizmati, shuningdek qonu hujjatlarida vakolat berilgan mansabdor shaxslar tomonidan idoralarga qarashli tashkilotlarning yong’in xavfsizligi talablariga rioya qilinishi tekshirish va tekshiruv natejalari bo’yicha chora-tadbirlar ko’rish maqsadida amalga oshiriladigan nazoratdir.

Idoraviy yong’in nazorati vakolatli organlar tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Idoralarga qarashli tashkilotlarda yong’in xavfsizligi talablari yog’in kelib chiqishiga va odamlarning xavfsizligiga taxtid soladigan tarzda buzulganligi aniqlangan taqdirda, Idoraviy yong’indan saqlash xizmati alohida ishlab-chiqarishning, ishlab-chiqarish uchastkasining, agrigatning ishini, binodan, inshoatdan, xonadan foydalanishni, ayrim turdagi ishlami bajarishni to’liq yoki qisman to’xtatib qo’yish huquqiga ega.

6-bob. Yakunlovchi qoidalar

 • Yong’indan saqlash xizmatining molyaviy va moddiy-texnika taminoti

Davlat yong’in xavfsizligi xizmati boshqaruv organlari hamda bo’linmalarining, bundan tashkilotlar bilan tuziladigan shartnomalar asosida tashkil etiladigan bo’linmalar mustasno, molyaviy va moddiy-texnika taminoti O’zbekiston Respublikasining Davlat byujiti mablag’lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi.

Davlat yong’in xavfsizligi xizmatining tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomalar asosida tashkil etilgan bo’linmalarining taminoti maskur tashkilotlar mablag’lari xisobidan amalga oshiriladi.

Idoraviy va ko’ngilli yong’indan saqlash xizmatining molyaviy hamda moddi-texnik ta’minoti, shuningdek shaxsiy tarkibning ijtimoiy kafolatlatlari va kompensatsiyalarini molyaviy taminlash ularning muassislari tomonidan o’z mablag’lari hisobidan amalga oshiriladi.

 • Nizolami hal etish

Yong’in xavfsizligi sohasidagi nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi.

 • Yong’in xavfsizligi to’g’risidagi qonun hujjatlari buzganlik uchun javobgarlik.

Yong’in xavfsizligi to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzganlikda aybdor shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo’ladi.

 • Qonun hujjatlarini ushbu Qonunga muvofiqlashtirish O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

Hukumat qarorlarini ushbu qonunga muvofiqlashtirsin;

Davlat boshqaruvi organlari ushbu Qonunga zid bo’lgan o’z normative-huquqiy hududlarini qayta ko’rib chiqishlari va bekor qilishlari ta’minlansin.

 • Ushbu Qonuning kuchga kirishi

Ushbu Qonun rasmiy e’lon qilingan kundanoq kuchga kiradi.

YONG’IN XAVFSIZLIGI OYLIGI

Har bir mamlakatda yong’in xavfi har qadamda uchraydi. Uning oldini olish uchun juda ko’p mashaqqat qilish kerak bo’ladi. O’smir bolalar ayniqsa yang’in gugurt bilan juda ko’p o’ynashadi. Bazan bolalar shoshilib chiqib keyishdi va shunda dazmol yoki telivezor, gazlardan o’t chiqib butun joyga yani uyga o’t ketish mumkin.

Hozirda butun mamlakatimizda Yong’in xavfsizligiga choralar ko’rilmoqda. Misol qilib olsak chet’el davlatlaryong’in xavfi juda ko’p uchrab turadi. Bazn bolalaming o’yinidan ham bunday narsalar kuzatiladi. Masalan: avstiraliyada bir hafitadan beri katta yong’in bo’ldi.

Bu yong’inning sababi u yurda ko’p odamlar aylanib yurib chekkanlarini tashlashadi va undan keyin katta yong’in kelib chiqadi. Ko’pgina odamlar gazni o’chirmasdan borib gaplashib o’tiradilar. Shundan keyin yong’in kelib chiqishi mumkin.

Yoki bo’lmasa bazi odamlar bolalarni yolg’iz tashlab chiqib ketishadi. Ular esa o’zini erkin tutib hohlagan ishini qilishadi.

YONG’IN XAVFSIZLIGI OYLIGIGA QOIDALAR

Yong’in xavfsizligi uchun quyidagi qoidalarga amal qilishi mumkin.

 1. Birinchi novbatda gazdan, rezina shilank orqali foydalanmang.
 2. Texnikaviy buyumlami yoniq qoldirmang.
 3. Bolalaringizni yolg’iz qoldirmang.
 4. Bolalarga har-xil paqqillaydigan o’yinchoqlarni olib bermang.
 5. Bir kunda bir marotaba oshxona va uyning havosini almashtiring.
 6. Har-xil yoqilg’ilardan foydalanmang.
 7. Har-xil j oyda chekavermang.

SHUKABIQOIDALARGA AMAL QILGAN HOLDA EHTIYOTBO’LIB YURING.


 

 

 

 

 

 

Cheap Germany football shirts  |
Cheap Cheap football shirts  |
Cheap Barcelona football shirts  |
Cheap Arsenal football shirts  |
Cheap Spain football shirts  |
Cheap Italy football shirts  |
Cheap Leicester City football shirts  |
Cheap Barcelona football shirts  |
Cheap Real Madrid football shirts  |
Cheap Leicester City football shirts  |
Cheap Manchester City football shirts  |
Cheap Inter Milan football shirts  |
Cheap Manchester United football shirts  |
Cheap Chelsea football shirts  |
Cheap Manchester United football shirts  |
Cheap Barcelona football shirts  |
Cheap England football shirts  |
Cheap AC Milan football shirts  |
Cheap Inter Milan football shirts  |
cheap Liverpool footbal shirts  |
cheap Germany football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Manchester City football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap France football shirts  |
cheap Juventus football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap North Ireland football shirts  |
cheap North Ireland football shirts  |
cheap Inter Milan football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Celtic football shirts  |
cheap Celtic football shirts  |
cheap Brazil football shirts  |
cheap Italy football shirts  |
cheap AC Milan football shirts  |
cheap Leicester City football shirts  |
cheap Barcelona football shirts  |
cheap Arsenal football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap Real Madrid football shirts  |
cheap England football shirts  |


'