YAXSHI MUALLIM-SIFATLI TA’LIM

 ,,YAXSHI MUALLIM-SIFATLI TA’LIM”

Tashkiliy-metodik tadbirlar kompleksi pedagogic inovasiya

Sifatida

Mustaqillik yillarida ta’lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko’tarish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylandi.

Dunyoning barcha rivojlangan davlatlari (Hatto bir qator rivojlanga davlatlar ham) XXI asrda o’z oldiga hamma bolalami umumiy o’rta ta’lim jaryoniga to’liq qamrab olish masalasini qo’ygan bir vaqtda, mustaqil O’zbekistonimizda ushbu muammo allaqachon muvfaqqiyatli hal etilgan bo’lib, novbatdagi ustuvor vazifa sifatida sifatli talim-tarbiya berish, ta’limning samaradorligini oshirish qo’yildi. Zero mamlakatimizda bolalarning umumiy o’rta ta’lim bilan qamrab olish darajasi jahonda yuqori ko’rsatgichbi 99.7%ni tashkil etadi. Mamlakatimizda butun dunyo noyob deb tan olgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi amalga oshirilmoqda, 2009-yildan boshlabl2 yillik (9+3) majburiy bepul ta;lim joriy etildi.

Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarining tez sur’atlarda jadallik bilan rivojlanish barcha ta;lim muassasalarida ta’lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko’tarishni talab etmoqda. Bu o’z o’mida har bir tizim xodimi, ayniqsa, o’qituvchilar zimmasiga yanada yuksak mas’uliyat va vazifalarni yuklaydi. Negaki, rad qilib bo’lmaydigan bir haqiqat bor — qilingan barcha sa’y-harakatlar oxir-oqibat o’qituvchi mehnati orqali o’z natijasini o’quvchilarning yaxshi bilimi xush axloqida namoyon etadi. Shunday ekan, pedagoglardan vijdonan mehnat qilish, yorug’ kelajagimiz oldidagi mas’ulyatlilik, ko’rsatilayotgan yuksak etiborga munosib javob berish talab etiladi.

Demak talim-tarbiyaning sifati, samaradorligi birinchi novbatda sifatli ta’limga bog’liq. Sifatli ta’lim esa xalqona tilde aytganda yaxshi muallimga, o’qituvchi va tarbiyachiga bog’liq.

Inson paydo bo’libdiki, ta’lim-tarbiya paydo bo’lgan. Ta’lim-tarbiya paydo bo’libdiki ustoz-murabbiylarga xos bo’lgan sifatlar hamda talablar ortib brogan.

Shuni alohida takidlash joizki, “yaxshi” degan so’zning ortida doimo ijobiylik, samarali natejaga erishganlik tushunchasi turadi. Ya’ni, yaxshi muallimlaming yaxshiligi ularning yuqori natejalarga erishgan o’quvchilari hamda jamiyatda o’z o’mini topgan shogirtlarining ko’pligi bilan izohlangan.

Pedagogika sohasida ilmiy tatqiqotlarda “O’qituvchilaming mahorati”, “Zamonaviy o’qituvchining qiyofasi”, “O’qituvchilarning kasbiy kompitentliligi” mavzularda bir qator ilmiy izlanishlar, tatqiqotlar amalga oshirilgan. Ularning barchasi ilmiy tilde yozilgan bo’lib, asosan “Zamonaviy o’qituvchi qanday bo’lmog’i kerak?” degan saavolga javob izlagan.

Shu yo’nalishda xalq ta’limi tizimida xam sifatli ta’limni joriy etish maqsadida barcha o’qituvchilar tushunadigan sodda va aniq tilda “Dars muqaddas”, “O’rgan-o’rgat”, “Sog’lom muhit-sog’lom jamoa”, “Uzluksiz va uzviy” kabi bir qator innovasiyalar amaliyotga joriy etildi.

Maskur innovasiyalarning mantiqiy davomi sifatida “Yaxshi muallim-sifatli ta’lim” nomli tashkiliy-metodik tadbirlar kompleksi tavsiya etilmoqda. Novbatdagi innovasiya oldingilaridan o’zining eng muhum hususiyati, awalgi tavsiyalarni o’zida mujassamlashtirganligi va ulami rivojlantirganligi hamma tizim da o’z-o’zini baholash metodini joriy

etilishi bilan farq qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda yaxshi muallim quydagi hususiyatlarga ega bo’lishi lozim deb hisoblaymiz:

 • O’z fani bo’yicha yaxshi kasbiy tayyorgarlikka ega bo’lishi (doimiy ravishda fanidagi metodikyangiliklardan habardor bo ’lishi);
 • Dars jarayonida pedagogic va axborot-kommunikasiya texnalogiyalardan o’z o’mida samarali foydalana olishi;

-Darga qo’yigan maqsadlarga erishishi, dars jarayonida har bir o’quvchining aqliy va ma’naviy rivojlanishiga shart-sharoit, imkoniyat yaratishi;

-Har bir o’qituvchining qo’lida qog’oz va elektron shaklda (flashka, kampyutr va boshqalar) fani bo’yicha davlat ta’lim standartlari, o’quv dasturlari, taqvim-

-mavzu reja, dars ishlanmasi (kanspekti) mavjud bo’lishi hamda o’qituvchi bular haqida puxta bilimga ega bo;lishi lozim;

-Fan xonalari vazirlik tavsiyalari asosida interfaol usulda darslarni yuksak saviyada o’tilishiga doim tayyor holatda bo’lishi;

-Har bir darsga mas’uliyat bilan yondashib, puxta tayyorgarlik ko’rgan holda kirishi;

-O’qituvchi darsini kuzatishga kelgan kompitentli komissiya a’zolari oldida o’zini yo’qotib qo’yib, xijolatli vaziyatga tushib qolmaslik uchun tegishl choralami ko’rishi.

-Ota-onalarni farzandlarining ta’lim-tarbiya jarayoniga ko’proq va kengroq jalb etish, ularning hohish-istaklaridan kelib chiqan holda to’garaklar tashkil etish;

-Inson va ustoz sifatida o’z o’quvchilari va hamkasblariga shaxsiy namuna bo’lishi va boshqa (jamiyatda va jamoada obro’-e’tiborga ega bo;lishi);

O’qituvchilar “Dars muqaddas” tavsiyalaridata’kidlanganidek “O’qituvchining darsgapuxta tayyorgarligi ta’lim muvaffaqiyati va samarasi gorovi” ekanligi ongida, taffakkurini doimo faollashtirib turishi hamda amaliyotini shunga moslashtirib borishi lozim.

Sifatli ta’lim ko’p jihatdan quydagi omillarga bog’liq:

 1. O’qituvchining darsga puxta tayyorgarligiga:

O’qiyuvchining darsga tayyorgarligi quydagi ikki bosqichdan iborat:

 1. O’qiyuvchining o’z fani yuzasidan umumiy tayyorgarligi.
 2. O’qiyuvchining har bir darsga kundalik tayyorgarligi.

O’qiyuvchining umumiy tayyorgarligi muntazzam amalga oshirib boriladigan jarayon bo’lib, o’quv yili boshlanishi oldidan quyidagilarni qamrab oladi:

-Davlat ta’lim standard (DTS), o’quv dasturi, o’quv reja hamda ularga berilgan tushuntirish xatlarini o’rganib chiqish;

O’zi dars beradigan faniga oid yangi ilmiy va metodik adabiyotlaming mazmuni bilan tanishish:

Tegishli ko’rgazma materiallami, o’quv-jihozlarini o’rganish, ularni qo’llay bilish;

Ilg’or o’qituvchilarning ish tajribalarini o’rganish,tahli qilish orqali o’z bilimini kengaytirish;

 • Kompyuter texnalogiyasidan foydalanish ko’nikmasini shakllantirib, bu boradagi mahoratini oshirish, elektron darsliklar, matin muharrirlari,

“ZiyoNet” axborot ta’lim portaliga joylangan ma’lumotlardan samarali foydalanish kabilardir.

O’qiyuvchining darsga kundalik tayyorgarligi eng asosiy vazifalardandir.

Darsga tayyorgarlik ko’rish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi lozim:

 • bosqich: Taqvim-mavzu rejadagi yngi mavzu va unga ajratilgan vaqt (soat) aniqlashtirib olinadi.
 • bosqich: DTS va o’quv dasturidan o’tilayotgan mavzu yuzasidan o’quvchida qanday tushunchalar (bilim, ko’nikma va malakalar) shakllantirilishi lozimligi aniqlashtirilib, shu asosida dars maqsadlari belgilab olinadi.
 • bosqich: Mavzu asosida darsda foydalanadigan texnik vositalar, elektiron manbalar, slaydlar, ko’rgazmali va didaktik materiallar, adabiyotlar o’rganib chiqiladi xamda dars ishlanmasi (konspekti) yoziladi.

Dars ishlanmasi (konspekt)ning tarkibiy qismlari quydagilardan iborat:

Sana, sinf (parallel sinflar uchun bitta mavzu bo’yicha alohida-alohida dars ishlanmasi (kanspekt)ni yozish shart emas, bitta mavzuga bitta dars ishlanmasi yozilsa kifoya. 5-“A”, “B” sinflar deb ko’rsatiladi) fan nomi yoziladi.

Darsning mavzusi (taqvim-mavzu reja asosida).

Dars maqsadi (darsga qo’yilgan maqsad 45 daqiqa davomida bajariladigan (erishiladiganO, aniq, hayotiy (real) va dars yakunida baholanadigan (o’lchamli) bo’lishi maqsadga muvofiq):

 1. ta’limiy maqsad - dars jarayonida o’quvchilarda shakillantiriladigan bilim, ko’nikma va malakalar asosida elgilanadi;
 2. tarbiyaviy maqsad - dars jarayonida o’quvchilarda qaysi axloqiy sifatlar shakllantirilishi asosida belgilanadi; s)rivojlantiruvchi maqsad- dars natejasida o’quvchilarda qaysi bilimlar va axloqiy fazilatlar rivojlantirilishi asosida belgilanadi.

Dars turi: yangi tushuncha, bilimlami shakllantiruvchi; o’quvchilaming bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantiruvchi; umumlashtiruvchi; o’quvchilar egallagan bilim, ko’nikma va malakalarini tahlil, nazorat qiluvchi dars turlari bo’lishi mumkin.

Darsda foydalanadigan metodlar: bunday an-anaviy zamonaviy, interfaol metodlardan o’tilayotgan mavzuning o’quvchilar tamonidan samarali o’zlashtirilishiga xizmat qiladiganini oqilona tanlash lozim.

Darsda foydalaniladigan jihozlar: texnik vositala, slaytlar, ko’rgazmala va didaktik materiallar.

Darsni tarkiban quydagi qismlarga ajratish mumkun:

Tashkiliy qism;

O’tilgan mavzuni takrorlash (mustaxkamlash);

Yangi mavzuni tushuntirish;

Yangi mavzuni mustaxkamlash;

O’quvchilarni baxolash;

Uyga vazefa berish.

Darsni tarkiban tayyorlashda o’qituvchi darsning har bir qismini e’tiborga olishi maqsadga muvofiq.

ILIkkinchidan sifatli ta’lim o’qituvchilar o’rtasida o’zaro tajriba almashish, ilg’or ish tajribalarini faoliyatlariga muntazam joriy etishlariga bog’liq:

Bugungi kunda dunyoda ishlab chiqarish sohasida, katta-katta kompaniyalar o’rtasida ham tajriba almashish amaliyoti keng joriy etilib kelinmoqda (ayrim hollarda ular buni bir-biriga sezdirmay amalga oshiradi). Maskur tajriba BENJMARKING (benjmarking) -iqtisodiy raqobatda bo’lgan ishlab chiqarish korxonalari, tashkilotlaming bir-biridan o’rganish va o’rgatish tajribasi.ushbu tajriba xalq talimi tizimida biz uchun “begonaligi” yaqqol sezilib turgan “Benjmarking” umiga uzimizga xos xususiyatlarimiz asosida xalqona tilda ishlab chiqilib “O’RGAN-O’RGAT” nomi bilan oshkora, shaffof tarzda amaliyotda joriy etib kelinmoqda.

-Biladi, ko’proq bo’lishga intiladi -u olimdir ,undan o’rganmoq kerak.

-Bilmaydi lekin bilmasligini biladi-u umidli insondir, unga o’rgatmoq kerak.

-Bilmaydi bilmasligini xam bilmaydi -u uyqudadir,uni uyg’otish kerak.

Ushbu toifalanishni raxbarlarga,o’qituvchilarga ,sinf raxbarlariga yoki o’quvchilarga xam qo’llash mumkin .CHunki o’qituvchi o’zinihg o’quvchisining ,raxbar o’z o’qituvchisining, tuman mutasaddilari maktab jamoalarining layoqatini ,istedodini, qay bir “umidli” yoki qay biri “uyquda” ekanligini biladi.SHuning uchun bugungi kunda- muammolarni aniqlab, ba’zilariga o’rgatib ayrimlarining qalbida o’ziga ishonchini o’yg’otish lozim.

O’qituvchilarning esa doimiy ravishda o’z maxorati va tajribasini oshirishning eng muxim shakli o’zaro dars taxlillari xisoblanadi.                                                                                                                                                                                                           Darslami

taxlil qilish faqatgina metodik ahamiyatga ega bo’lmay balki maktabda o’quv-tarbiya jarayoniga raxbarlik va nazoratning muxim shakllaridan biridir.                                                                                                                                                           O’qituvchi darsini

kuzatish va tahlil qilish amaliyotning tizimli amalga oshirilishi darslami qiyoslash va yo’l qo’yilgan xatolaming bartaraf etilganligini aniqlash imkoniyatini beradi.O’qituvchilarning o’zaro dars kuzatishi tajriba almashunuv jarayoni bo’lib dars o’tayotgan o’qituvchi bor maxoratini ishga solib yuqori ishchanlikbilan faoliyat ko’rsatsa taxlil qiluvchi o’qituvchi esa taklif va muloxazalar berish orqali tajribasini boyitadi, metodik malakasini oshiradi.

Dars taxlillarini muxokama etishda eng muximi bir-birini kamsitmasdan tanqid qilmasdan ,samimiy xurmatga asoslanib “mening fikrimcha bunaqa usulda tushuntirsangiz samarali bo’lar edimi”yoki “bunday qilsak yaxshi bo’larmikin” kabi tavsiyalar berilishi lozim.

Dars taxlili mashg’ulotni kuzatish ,o’rganish shaklida olib boriladi. Buning uchun, eng awalo, darsga kirishdan maqsad nimadan iborat ekanligini aniqlab olish zarur.Dars quyidagi maqsadda kuzatiladi vataxlil qilinadi.

-ta’lim vatarbiya jarayoni sifatini aniqlash;

-o’qituvchining pedagogik maxoratini oshirishga yordam berish; ilg’or ish usullari va metodlarni o’rganish va ommalashtirish;

-o’qituvchilarning o’zaro tajriba almashinishi;

-o’quvchilaming bilish faoliyatini o’rganish vaboshqalar;

Dars taxlili kuzatish va o’rganish shaklida olib boriladi.

Xalq ta’limi muassalari faoliyatini metodik taminlash va tashkil etish tuman (shahar) bo’limi mudirlari ,o’rinbosarlari, metodislari tomonidan xaftasiga kamida 2 soat ta’lim muassasalari direktorlari, ularning o’rinbosarlari tomonidan 2 soat o’qituvchilar tomonidan 1 soat o’qituvchilar darslari kuzatilishi va taxlil qilinishi maqsadga muvofiq xisoblanadi. Darsning taxlili quyidagi turlarga bo’linadi;                                                                                                                                                                                                  1 .Ilmiy

tahlil. 2.Psixalogik tahlil. 3.Metodik tahlil. 4.Didaktik tahlil. 5.Umumpedagogik tahlil va boshqa tahlillar (yoki bularning xammasini qamrab oladigan kompleks tahlil).

Unutmangki, sifatli dars-bu o’quvchilar tomonidan samarali o’zlashtirilgan dars.

 • Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda har bir o’qituvchi quyidagi baholash metodi asosida o’z-o’zini baholash tavsiya etiladi. O’z-o’zini

hamda xamkasbini baholash xolisona o’tkazilishi xamda o’qituvchilarning kasbiy jihatdan rivojlanishiga xizmat qilish lozim.                                                                                                                                                                                          Baholash jazolash

vositasi bo’lib yoki qog’ozbozlikni kelib chiqishiga xizmat qilmasligi lozim.

O’z-o’zini xamda xamkasbini baxolash xolisona o’tkazilishi xamda o’qituvchilarning kasbiy jihatdan rivojlanishiga xizmat qilishi lozim .

Baholash jazolash vositasi bo’lib yoke qog’ozbozlikni kelib chiqishiga xizmat qilmasligi lozim.

O’z-o’zini hamda hamkasbini baholash metodini amaliyotga joriy etish uchta bosqichdan iborat.

 • bosqich: Baholash varaqasi 350 ballik (o’zining bahosi 175 ball, xamkasblarning bahosi 175 ball) tizimda o’qituvchining o’zi so’ngra esa ikkinchi qismi maktab direktori, direktoming o’rinbosari, maktab kasaba uyushmasi raiasi, o’qituvchi dars berayotgan fan metod birlashma rahbari va xamkasblari tomonidan birgalikda to’ldiriladi.Baholash o’qituvchining rivojlanishiga xizmat qilishi maqsadida obektiv amalga oshirilishi shart.
 • bosqich baholash natejalarini umumlashtiradi, xamkasblarining xamda o’zining o’ziga qo’ygan bahalari asosida qanday o’qituvchi ekanligini bilib oladi;
 • bosqich faoliyati samaradorligini oshirish shu jumladan o’zida mavjud kamchiliklarini bartaraf etish talablarini belgilaydi xamda amalga oshiradi.
 • bosqich: O’z-o’zini hamkasbini baholash O’qituvchining ismi-sharifi

Mutaxassisligi (diplom bo’yicha)

Hozirgi kunda qaysi fandan das bermoqda

Malaka toifasi__________________________________

Malaka oshirishdan yoki qanday tayyorlovdan o’tgan yili

T/r Ko’rsatkichlar O’z-o’zini baholash Hamkasbi yoki talim muassasi rahbariyatining bahosi
O’rtc ha (3 ball) Yashi

(4

ball)

cd on /- T3 >< IT) —

0 cd 'w' С

.2 s h & g, ■ ffl x cr O’rtc ha (3 ball) Yashi

(4

ball)

Juda

yaxsh i (5

Beris

hga

qiyna

1 O’z mutaxasisligi bo’lgan fan nazariyasini bilishi (kasbiy mahorati)
2 O’z fanibo’yicha davlat ta’limstandarti va o’quv dasturlarining takomillashtirishga oid yangiliklardan xabardorligi
3 Dasga tayyirgarlik ko’rish darajasi
4 Hududdagi axborot-resurs markazidan foydalanishi
5 Maktabdagi kutubxonadan foydalanishi
6 O’z faniga oid elektron darslik va o’quv felimlardan foydalanishi
7 Kasbiy mahoratini oshirish maqsadida o’z ustida mustaqil ishlashi
8 Hamkasblarining darsliklarini tahlil qilish
9 O’z faniga oid ilg’or ish tajribalarni faoliyatida qo’llashi
10 Fan metod birlashmada yangiliklarni muhokama qilishga tayyorlaganligi
11 Maktabidagi sherigi, hamkasbi bilan tajriba almashishni yo’lga qo’yilganligi
12 Qo’shni maktab, tuman va viloyatlardagi hamkasbi bilan tajriba almashishni yo’lga qo’yilganligi
13 “Mahorat maktabi”dagi faoliyati
14 Darslarida interfaol metodlarni samarali qo’llay olishi
15 Drsda axborot-komunikasiya texnalogialarini qo’llay olishi
16 Dars jarayonida qo’yilgan maqsadga erishish darajasi
17 O’quvchilarning ichki va tashqi monitoringdagi o’zlashtirish darajasi
18 O’quvchilarning tarbiyalanganlik darajasi
19 O’quvchilarning tuman miqyosidagi ko’rik-tanlovlar, bellashuv va fan olimpadagilaridagi natejalari
20 O’quvchilarning viloyat miqyosida ko’rik-tanlovlar,

 

bellashuv va fan olimpadagilaridagi natejalari
21 O’quvchilaming respublika miqyosida ko’rik-tanlovlar, bellashuv va fan olimpadagilaridagi natejalari
22 O’z ish tajribasini targ’ib etish maqsadida o’quv-seminarlarni tashkil etishi
23 Boshqa o’qituvchilar va metodislar tomonidan tashkil etilgan o’quv seminarlarda ishtiroki
24 Mahalliy ommoviy axborot vositarida chiqishlari
25 Respublika miqyosidagi ommoviy axborot vositalarida chiqishlari
26 Konfirensiyalarda ma’ruza va tezislar bilan ishtiroki
27 Dars j arayonida o’ quvchilarga qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda (differensial) yondashuvi
28 Bo’sh o’zlashtiruvchi va qobiliyatli o’quvchilarga alohida-alohida to’garak mashg’ulotlarini tashkil etishi va uning samaradorligi
29 O’quvchilarning mustaqil ijodiy fikirlash qobiliyatini o’stirishini tashkil eta bilishi
30 Kasbiy mahorat jihatidan jamoada obro’-etiborga egaligi
31 Inson va yaxshi muallim sifatida o’z o’quvchilari va hamkasblariga shaxsiy namunaligi
32 Ota-onalar bilan ishlashi va uning natejadorligi
33 Jamoa o’rtasidagi obro’-e’tibori
34 Ota-onalar o’rtasidagi obro’- e’tibori
35 O’quvchilar o’rtasidagi obro’- e’tibori

 

Izoh; Baholash varaqasini to’ldirishda katakchalarga tewgishliligi bo’yicha “3,4,5” ballaridan birini yoki “javob berishga qiynalaman degan javob o’miga” “+” belgisi qo’ying.

 • bosqich: O’zingizga qo’ygan ballaringiz va xamkasbingiz sizga qo’ygan ballarini qo’shib umumiy balini aniqlang.

Agar jami ballaringiz 258 balldan yuqori bo’Isa “Siz yaxshi muallimsiz”. Sizga barchaning xavasi keladi xamda xamkasblaringiz, o’quvchilaringiz, ota-onalar o’rtasida o’zingizning obru eniboringiz xamda o’rningiz bor. Ish tajribangizni ommolashtirish choralarini ko’ring. Izlanishda davom eting! Chunki birinchilikni saqlabqolish oson emas.

Agar jami ballaringiz 210 balldan yuqori, 258 balldan past bo’lsa “Siz rivojlanayotgan muallimsiz”. Siz erishgan natejalar o’rtacha qobiliyatdagi o’qituvchi erishishi mumkun bo’lgan natijadir. O’z ustingizda ijodiy ko’proq ishlang, darsingizni yanada samarali tashkil etish yo’llarini o’rganing, tajriba almashishni yo’lga qo’ying!

Agar jami ballaringiz 165 dan yuqori 210 balldan past bo’lsa “Siz zamondan orqada qolayotgan muallimsiz”. Siz faqat rasmiy ishingizni bajarayabsiz. Erishgan natejalaringizga hechkimning havasi kelmaydi. O’z faoliyatingiz va maqsadlaringizni aniqlashtirib oling. Muallimlik faoliyatini davom ettirmoqchi bo’lsangiz bir haqiqatni sedan chiqarmang “Siz dars berayotgan bolalaming, boshqa mahoratli o’qituvchi dars berayotgan bolalardan kam joyi yo’q!”.

Agar jami ballaringiz 165 balldan past bo’lsa “Siz jamoani orqaga tortayotgan muallimsiz”. Siz o’qituvchilik faoliyatini yakunlaganingizdan keyin xam hech kim eslamaydi. Muallimlik faoliyatini davom ettirmasangiz xam bo’laveradi.

 • bosqich: Har bir o’qituvchi natejalari bo’yicha o’zida mavjud kamchiliklama bartaraf etish tadbirlarini belgilaydi xamda amalga oshiradi, jumladan “O’gan-o’rgat” tadbirlari asosida.
 1. yana bir tizimga ommoviy ravishda joriy etish tavsiya etilayotgan innovasiya sifatida “O’qituvchi papkasi-dars o’tish samarasi” deb nomlaymiz.

PORTFOLIO - so’zi ingliz tilidan tarjima qilinganda “muxum xujjatlar papkasi” degan ma’noni bildiradi. Shuningdek, portfolio mutaxasisning o’ziga xos yutuqlari jamlanmasi vazifasini xam bajaradi.

O’qituvchi portfoliosi- o’qituvchining pedagogic faoliyatida foydalanish maqsadida

o’zi tayyorlagan yoki to’plagan xamda tizimga keltirgan metodik materiallar yig’indisidir. Maskur materiallar qog’oz yoki eliktron variantda bo’lib, prezintasiyalar, dars ishlanmalari, electron resurslar, boshqa o’qituvchilarning ilg’or ish tajribalar, metodik tavsiyalar ko’rinishida bo’lishi mumkun.portfolio o’qituvchiga darslami qiziqarli va samara tashkil etish bilan birgalikda, o’z xamkasblarining ilg’or ish tajribalaridan xabardor bo’lish xamda o’z tajribasini ommolashtrish imkonini beradi.

Bu tadbimi nafaqat maktab o’qituvchiaribalki, ta’li muassasi raxbarlari xamda barcha fan metodislari tomonidan xam amalga oshirlish tavsiya etiladi.

“O’qituvchi papkasi”ning strukturasi qydagicha bo’lishi mumkun:

 1. O’qituvchi to’g’risidaumumiy ma’lumotar:

Ismi-sharifi

Ma’lumoti

Mutaxasislgi

Malaka toifasi

Pedagogik ish staji

Dars berayotgan fani

Ish stafkasi (dars soatlari hajmi):

 1. O’qituvchning o’z ustida mustaqil ishlash yo’nalishi va nga oid materiallar:

Malaka oshirish kurslaridan o’tganligi

Malaka oshirishdagi ijodiy ishlari Konfirensiyalar, simenar va turli o’quvlarda ishtiroki Turli yo’nalishdagi tajriba-sinovlarda ishyiroki

 1. O’qituvchining muvoffiqiyatlari Ilg’or ish tajribasi

Yaratgan yangiliklar, o’zining maxorati

Mukofatlari

Ilmiy darajasi

Turli taqdirlashlari

Maktab direktori, maktab direktorining-tarbiyaviy ishlar bo’yicha o’rinbosari maktabdagi dars jarayonini sifatli amalga oshirilishini nazorat qilishga shaxsan masul xisoblanadi.

Shu sababli xar kuni xar bir o’qituvchining dars ishlanmasini korib, tasdiqlash jarayonida ularda darsga kirish uchun quydagi eng muhum hujjatlar bo’lishini nazorat qiladi:

Dars ishlanmasi “konspekti”;

Taqvim-mavzu reja;

O’quv dasturi;

Darslik;

Darsga oid ko’rgazmali vositalar (plakatlar, sxema jadvallar, haritalar, electron resurslar va boshqalar)

 

cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football kits  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |
cheap football tops  |


'